Konsep Wakalah

ByWAN MD HATTA

Konsep Wakalah

Konsep Wakalah

Konsep Wakalah atau perwakilan adalah diharuskan mengikut peruntukan yang digariskan oleh Islam dan ianya terpakai di dalam pelbagai urusan kehidupan manusia samada yang menyentuh hak-hak Allah ataupun yang berkaitan dengan hak-hak mansia.

Kewujudan konsep perwakilan sangat mustahak kepada manusia di mana ianya sangat meluas dipraktikkan di dalam urusan seharian mereka. Sebagai contohnya, pada hari ini, pelbagai aktiviti yang berlaku di dalam urusan perdagangan yang melibatkan aktiviti pelaburan, penanaman modal, pembelian saham, perniagaan dan tidak kurang juga dalam aktiviti-aktiviti pemasaran sebagaimana yang dipraktikkan di Takaful Ikhlas yang memerlukan kepada perantara yang mahir dan pakar dalam bidang tersebut bagi menjamin keselamatan modal dan juga hak-hak orang perseorangan daripada ditipu dan sebagainya. Seorang yang kurang pengetahuan tentang sesuatu urusan atau tidak berkesempatan dari segi masa untuk melakukan urusan tersebut mereka diharuskan oleh syara’ untuk mewakilkan kepada orang lain yang tertentu (contohnya pihak bank atau pihak agensi) untuk menguruskan urusan tersebut.

Perwakilan dalam Islam

Di dalam Bahsa Arab perwakilan disebut sebagai al-wakalah. Al-Wakalah dari segi bahasa bermaksud memelihara, menjaga, menjamin dan mengganti. Contohnya, apabila seorag mewakilkan seorang yang lain, bererti orang yang menerima perwakilan itu tetap bertawakkal kepada Allah, ianya bermaksud menyerahkan urusannya kepada Allah.

Dari segi pengertian syara’ pula, Wakalah ialah; ” Satu pihak menyerahkan sesuatu urusan yang boleh diwakilkan mengikut syara’ kepada pihak lain ketika pihak yang pertamaitu masih didup.

About the author

WAN MD HATTA administrator

Insuran Agent

2 Comments so far

Karina HillanbrandPosted on11:18 am - Aug 7, 2012

Some sort of damaged bottom requires regarding 6 2 or 3 weeks for you to recover. When the bottom continues to be damaging right after 6 several weeks, you should have an additional X-ray to determine the way the bottom will be curing also to get further steps. There are various treatm

Leave a Reply