Term Secure Takaful Rider

Pelan sampingan ini memberi perlindungan ke atas kematian dan Keilatan Kekal dan Menyeluruh (TPD) kepada Orang yang Dilindungi* sepanjang tempoh Sijil Takaful berkuatkuasa.

* Orang yang Dilindungi merujuk kepada Peserta Takaful dan/ atau Pembayar yang menyertai ‘IKHLAS Term Secure Takaful Rider’.

Leave a Reply